Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

j j

Contact Info
New York +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com 184 Main Street Victoria 8007
Folow us on social

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Pozbadzsiedlugow.pl (dalej: „Portal”).

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

I. Definicje

GFP Legal – Grzelczak Fogel i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 32, 51-430 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000607670, NIP: 8992786194, REGON: 363963770, będąca usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Portalu posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikowi określonych funkcjonalności Portalu, które zostały szczegółowo opisane w punkcie II ust. 3 poniżej.

II. Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może skontaktować się z GFP Legal wysyłając e-mail na adres: kontakt@pozbadzsiedlugow.pl, wysyłając list na adres: ul. Kościerzyńska 32, 51-430 Wrocław, lub dzwoniąc pod numer telefonu:  +48 71 341 60 41.
 3. W ramach Portalu, GFP Legal świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące przeglądanie zawartości informacyjnej Portalu. Ponadto GFP Legal umożliwia Użytkownikom pobranie poradnika dotyczącego restrukturyzacji lub upadłości (dalej: „Poradnik”). Warunkiem jego otrzymania jest wyrażenie zgody na kontakt w celach marketingowych przez GFP Legal i pozostawienie przez Użytkownika swoich danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 4. Usługi są świadczone przez GFP Legal nieodpłatnie. GFP Legal dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Wszystkie treści i materiały udostępniane w ramach Portalu i obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej. Wszelkie prawa do tych treści i materiałów przysługują GFP Legal lub innym podmiotom, od których GFP Legal uzyskało licencje na ich wykorzystywanie.
 6. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową. Do pobrania Poradnika niezbędne jest posiadanie adresu e-mail.
 7. GFP Legal informuje, że korzystanie z Portalu i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Użytkownika odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. GFP Legal zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
 8. GFP Legal zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Użytkowników.
 9. GFP Legal nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania Użytkownika, w oparciu o które Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Użytkownika, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez GFP Legal lub oznaczanie ich jako spam.
III. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a GFP Legal o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.
 2. Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Użytkownika z korzystania z nich. Rezygnacja oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. GFP Legal może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
IV. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  2. Użytkownik zobowiązuje się:
   • nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Portalu przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Portalu;
   • nie przekazywać GFP Legal nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych;
   • nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa GFP Legal, innych Użytkowników lub osób trzecich.
V. Reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w formie mailowej, poprzez wysłanie reklamacji na adres: kontakt@pozbadzsiedlugow.pl.
  3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, żądanie i wskazanie danych kontaktowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez GFP Legal.
VI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GFP Legal.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  • korzystanie z Portalu; GFP Legal będzie przetwarzać dane zbierane podczas wizyt Użytkowników na Portalu w następujących celach: (i) zapewnienie bezpieczeństwa Portalu i bezpieczeństwa korzystania z niego oraz (ii) dokonywanie pomiarów korzystania z Portalu, aby móc usprawniać jego funkcjonowanie i lepiej dopasowywać do potrzeb Użytkowników. W tym celu będą wykorzystywane między innymi pliki cookies o których mowa w Polityce cookies dostępnej w Portalu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy GFP Legal;
  • cele marketingowe; GFP Legal będzie przetwarzać dane Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych, w tym w celu przesłania Użytkownikowi Poradnika. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f ) czyli prawnie uzasadniony interes GFP Legal.
 1. Przetwarzanie danych Użytkownika takich jak adres IP, data i godzina odwiedzin, miejsce z którego następuje logowanie, jest niezbędne do korzystania z Portalu. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne
 2. Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Użytkownika będą przetwarzane przez GFP Legal do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Okres przechowywania danych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem plików cookies określono w Polityce cookies.
 3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dokonywanego ze względu na prawnie uzasadnione interesy GFP Legal (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takim przypadku GFP Legal nie będzie dalej przetwarzać danych Użytkownika, chyba że jego ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad interesami Użytkownika, jego prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy dane będą potrzebne GFP Legal do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. GFP Legal może przekazywać dane osobowe Użytkownika firmom zapewniającym usługi hostingowe, informatyczne i analizy aktywności na Portalu.
 5. W przypadku wizyty na Portalu dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w tym w szczególności do USA w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Ponadto, dane mogą być przekazywane również do państw, co do których Komisja Europejska nie podjęła takiej decyzji, przy czym takie przekazanie będzie każdorazowo odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul umownych.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. GFP Legal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w szczególności:
  • ze względu na zmianę przepisów prawa;
  • w celu usprawnienia funkcjonowania Portalu;
  • w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Portalu i zapobiegania nadużyciom;
  • w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Portalu lub rezygnacją przez GFP Legal z niektórych istniejących funkcjonalności.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Portalu i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2020 r.